085 - 822 66 55 info@acma.nl

Privacy statement

ACMA is gevestigd aan De Hofstede 44a, 4033 BV Lienden en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ACMA verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ACMA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Financiële gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ACMA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten te kunnen leveren
 • ACMA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals onder andere gegevens die wij nodig hebben voor omzetbelastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ACMA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dan wel op grond van de archiefwet is vereist. Wij hanteren een bewaartermijn voor de jaarrekening, fiscale aangiftes en dergelijke van zeven jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

ACMA deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ACMA blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ACMA jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming, zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en banken. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ACMA gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en dataportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ACMA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@acma.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ACMA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ACMA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. ACMA heeft geen Functionaris Gegevensbescherming. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of mail naar info@acma.nl.

ACMA heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.