085 - 822 66 55 info@acma.nl

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. Tussen 6 juli en 31 augustus is de NOW 2.0 aan te vragen.

Met de NOW-regeling moeten zoveel mogelijk banen en inkomens behouden blijven. Het UWV voert de regeling uit. Werkgevers ontvangen na goedkeuring van de aanvraag een voorschot van 80% over 2 termijnen.

NOW 2.0 geldt tot en met 30 september 2020 en is tot 31 augustus aan te vragen. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten vanaf 1 juni.

Voor wie is de NOW bedoeld?

De NOW-regeling is een subsidie die geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, ten minste 20% omzetverlies hebben over 4 maanden en voldoen aan de overige voorwaarden. Werknemers die onder de regeling vallen krijgen hun loon volledig doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor je subsidie kunt ontvangen. Dus:

 • De NOW-regeling is van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.
 • Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.
 • Ook payrollkrachten vallen binnen de reikwijdte van de NOW. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
 • De DGA kan ook een beroep doen op de NOW, zolang hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Uiteraard moet de DGA ook voldoen aan overige voorwaarden.
 • Bedrijven die in 2019 nog niet bestonden vallen ook binnen de NOW, mits ze minimaal een maand omzet gedraaid hebben.
 • Werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.
 • Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen NOW aanvragen, ook als het concern waar ze onder vallen minder dan 20% omzetverlies leidt. Daarbij geldt een aantal bepalingen en controlewaarborgen. Lees hier meer over de voorwaarden voor werkmaatschappijen.
 • Buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-bankrekeningnummer komen ook in aanmerking, maar moeten wel apart contact opnemen met het UWV.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 4 maanden (juni t/m september), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom, et cetera. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Wisselwerking NOW 1.0 en 2.0

Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of je over maart, april en mei NOW 1.0 hebt gehad. Doe je voor het eerst een NOW-aanvraag? Dan kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW-regeling moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

40% opslag

UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De loonsom in de subsidieperiode vergelijkt UWV met de loonsom van maart 2020 (of november 2019), zoals bekend bij de Belastingdienst.

Omzetverlies berekenen

De NOW-regeling draait dus om omzet en loonsom. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen is een rekenhulp beschikbaar. De uitkomst van de rekenhulp gebruik je bij je aanvraag.

Voor NOW 2.0 geef je de verwachte omzetdaling op in een aangesloten periode van 4 maanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De omzet van 2019 geldt als referentieperiode. Bedrijven die pas sinds 2019 bestaan en bedrijven die een andere onderneming hebben overgenomen mogen een andere berekening hanteren. Voor alle bedrijven wordt de loonsom van maart 2020 (of november 2019) als uitgangspunt genomen.

Uitbetaling

Als UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot uit, verspreid over 2 termijnen. De eerste betaling (voor de eerste 2 maanden) ontvang je zo snel mogelijk nadat het UWV je aanvraag heeft goedgekeurd. De tweede betaling krijg je ongeveer 2 maanden daarna.

Eindafrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. Als het voorschot hoger is dan 100.000 euro heb je een accountantsverklaring nodig. Als het voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro is, dan moet je een verklaring van een derde partij laten zien die de omzetdaling bevestigt.

Het UWV doet binnen 52 weken (1 jaar) een eindafrekening. Die kan anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere maatregelen uit het noodpakket.

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen moet je als werkgever gedurende 4 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten.
 • De aanvrager betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • De aanvrager is verplicht werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Hiervoor moet je bij de NOW-aanvraag een verklaring over afleggen. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen. Lees meer over omscholing van je personeel.
 • Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW-regeling mag over 2020 t/m de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming 100.000 euro of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming 125.000 euro of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt ook dat je geen winstuitkering of bonussen mag uitkeren aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Ook wanneer het voorschot lager is dan 100.000 euro of de definitieve tegemoetkoming lager dan 125.000 euro. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Ontslagvoorwaarden

Loonkostensubsidie die je ontvangt voor werknemers die je om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen moet je voor 100% terugbetalen. Tot eind mei kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een korting van 50%. Die ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid omdat er bedrijven zijn die moeten herstructureren om door de coronacrisis te komen. Ontslagen zijn daarbij soms onvermijdelijk.

Binnen de NOW 2.0 gelden de volgende ontslagregels:

 • De aanvrager doet gedurende de periode van 1 juni en 30 september 2020 geen ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet hij dat toch? Dan zal UWV deze ontslagaanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor een correctie toegepast. Of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen is daarbij niet van belang.
 • Bedrijven die 20 medewerkers of meer willen ontslaan, maar wel NOW ontvangen, moeten daarover akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
 • De werkgever wordt verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan 4 weken na de WMCO-melding (de melding van het voornemen tot collectief ontslag, de Wet melding collectief ontslag) in te dienen bij UWV. Deze 4 weken kunnen de partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken.

Achteraf

 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je als aanvrager inzage geven in deze administratie als daarom wordt gevraagd.
 • Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je als aanvrager verplicht dit te melden bij het UWV.
 • De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt het maandloon van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd (zoals dat voor de subsidievaststelling wordt berekend) in mindering gebracht op de subsidie, volgens de berekeningswijze uit de subsidieregeling (3 x loonsom referentiemaand x 1,4 x 0,9).

Als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen.

Hoe doe ik een aanvraag?

De NOW loopt via het UWV, de aanvraagperiode loopt van 6 juli tot 31 augustus. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en hun aanvraag volledig en juist invullen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Je krijgt geen ontvangstbevestiging toegestuurd. Wel zie je op het laatste scherm dat je aanvraag is ontvangen. De overheid controleert op fraude. Op de website van het UWV kun je de NOW 2.0 aanvragen.

Deze gegevens heb je nodig:

 • Gegevens over je bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van de contactpersoon).
 • Voor welk loonheffingennummer je de aanvraag doet.
 • Wat de ingangsdatum van de periode van de aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is.
 • Hoeveel omzetverlies je in deze periode verwacht. Dit kun je met de rekenhulp berekenen.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.
 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.
 • Een kopie van je bankafschrift.
 • Een getekende intentieverklaring op de aanvraag. Hiermee verklaar je dat:
  • Je de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest.
  • Je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op je aanvraag.
  • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.
  • Je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

  Deze uitleganimatie helpt je bij je aanvraag.

  Goed om te weten

  Je moet voor je aanvraag aangifte loonheffing hebben gedaan

  Heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan voor je NOW 2.0 aanvraagt, want het UWV heeft deze gegevens nodig bij de beoordeling.

  Gegevens worden openbaar

  Het UWV maakt naam- en vestigingsplaats van bedrijven en de verstrekte voorschotten openbaar. Daarvoor wordt niet vooraf toestemming van de aanvrager voor gevraagd. Wanneer subsidies worden vastgesteld, wordt dat ook toegevoegd. Andere gegevens worden niet zonder toestemming openbaar. Dit gebeurt in het kader van transparantie over de besteding van overheidsgeld.

Bron: KVK